Candidatus Protochlamydia endosymbiont of Acanthamoeba sp.

RANK: Species

TAXONOMY: PVC group -> Chlamydiae -> Chlamydiia -> Chlamydiales -> Parachlamydiaceae -> Candidatus Protochlamydia -> Candidatus Protochlamydia endosymbiont of Acanthamoeba sp.

OVERVIEW:
METABOLOMICS