Protochlamydia naegleriophila

RANK: Species

TAXONOMY: PVC group -> Chlamydiae -> Chlamydiia -> Chlamydiales -> Parachlamydiaceae -> Candidatus Protochlamydia -> Protochlamydia naegleriophila

OVERVIEW:
METABOLOMICS